อย่าลดราคาตัวเอง เราทุกคนล้วนมีราคา มีคุณค่า โดย พระศักดา สุนฺทโร

  • Komsan
  • March 23, 2019
  • Comments Off on อย่าลดราคาตัวเอง เราทุกคนล้วนมีราคา มีคุณค่า โดย พระศักดา สุนฺทโร

ในวันนี้เรามีสิ่งดีๆมามอบให้ หากเราศีลเสมอกันแล้วนั้น เราย่อมเห็นอะไรเหมือนๆกัน สร้างคุณงามความดีเหมือนๆกัน ดังเช่นข้อคิดที่จะได้ฟัง ได้อ่านต่อไปนี้ก็เช่นกัน

ทส (สิบ) + ปุญฺญ (ความดี ,เครื่องชำระสันดานให้สะอาด) + กิริยา (การกระทำ)+วตฺถุ (ที่ตั้ง) ที่ตั้งแห่งการกระทำความดี ๑๐ อย่าง หมายถึง กุศลจิตที่มีกำลังจนทำให้มีการกระทำออกมาทางกาย วาจาหรือทางใจ ได้แก่

๑.ทานมัย บุญสำเร็จจากการให้วัตถุเพื่อสงเคราะห์หรือบูชาแก่ผู้อื่น

๒.ศีลมัย บุญสำเร็จจากการงดเว้นจากทุจริต หรือประพฤติสุจริตทางกาย วาจา

๓.ภาวนามัย บุญสำเร็จจากการอบรมจิตให้สงบจากกิเลส (สมถภาวนา) และการอบรมปัญญ เพื่อละกิเลสทั้งปวง (วิปัสสนาภาวนา)

๔.อปจายนมัย บุญสำเร็จจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน

๕.เวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จจากการขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

๖.ปัตติทานมัย บุญสำเร็จจากการให้ส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมาแล้ว

๗.ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จจากการยินดีในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทำแล้ว

๘.ธัมมัสสวนมัย บุญสำเร็จจากการฟังพระสัทธรรม

๙.ธัมมเทสนามัย บุญสำเร็จจากการแสดงพระสัทธรรม

๑๐.ทิฏฐุชุกรรม การกระทำความเห็นให้ตรงถูกต้องตามความเป็นจริง

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ย่อสงเคราะห์ลงเหลือบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ทานมัย ศีลมัย และ ภาวนามัยเท่านั้นก็ได้

– ปัตติทาน และ ปัตตานุโมนา เกี่ยวข้องกับ เรื่องของการให้ จึงสงเคราะห์เป็น ทานมัย
– อปจายนะ และ เวยยาวัจจะ เกี่ยวข้องกับการประพฤติทางกาย วาจาจึงสงเคราะห์เป็น ศีลมัย – ธัมมัสสวนะ และธัมมเทสนาก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญา จึงสงเคราะห์เป็นภาวนามัย
– ทิฏฐุชุกรรม สงเคราะห์ได้ทั้ง ทาน ศีล และ ภาวนา เพราะเมื่อมีความเห็นตรง ย่อมเป็นปัจจัยให้กุศลขั้นอื่นเจริญไพบูลย์ และมีผลมีอานิสงส์มาก

พระศักดา สุนฺทโร

Facebook Comments