เมื่อคนเราถ้าหากว่า ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่ างไร ไม่ให้ทะเลาะกัน

  • Komsan
  • May 21, 2019
  • Comments Off on เมื่อคนเราถ้าหากว่า ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่ างไร ไม่ให้ทะเลาะกัน

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ สำหรับการเลือกคู่ครองก็เหมือนกับการเสี่ยงดวง บางคนสมบูรณ์พร้อมแต่ไม่คู่ควรกัน

บางคนแตกต่างกันมากเกินไป จนครองคู่อยู่กันได้ยาก

แล้วเราจะเลือกคู่อย่างไร และถ้าคนเรา ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่างไร ไม่ให้ทะเ ลาะกัน

เมื่อ ศีลไม่เสมอกัน ปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่า คือคุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจกันพาลทะเลาะตลอด

ทางแก้คือรักษาศีลรักษาใจ ของเราเองให้ดี ถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยน

ศีลไม่เสมอกัน ชีวิตคู่ หากเลือกคนไม่เสมอเรา

แม้เราจะพยายามเปลี่ยนแค่ไหน แต่หาก อีกฝ่ายไม่คิดเปลี่ยน ก็ไปกันไม่ได้

เลือกใคร มาเป็น คู่ จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอก แต่เพ่งดูภายใน ศีล สติ ปัญญา

เพราะนี่จะทำให้ ชีวิตคู่ อยู่กันนาน ชีวิตคู่ คืออภัยและเข้าใจคุยกัน

และพร้อมปรับแก้ไข ไม่ใช่ พย าย ามอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นเขาเรียก ชีวิตคู่ หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียว ให้เรียกชีวิตเดียว ของคนๆ เดียว

แต่ถ้าหาก โชคชะตา

ศีลไม่เสมอกัน จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณกลา ยเป็นคนเข้มแข็ง

หาก โช คชะตา ทำให้คุณถูกห ลอก จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ ฉลาดขึ้น

หาก โช คชะตา ทำให้ คุณเผชิญกับศั ตรู จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ เอาชน ะตัวเอง

หาก โชคชะตา ทำให้คุณล้ มเ หลว จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณหนักแน่นมากยิ่งขึ้น

หาก โช คชะตา ทำให้คุณหลงทาง จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับทางเส้นใหม่

อย่ าปล่อยให้ ความทุ กข์ ที่กำลังเผชิญอยู่ ผ่านไป โดยสูญเปล่า

จำไว้นะ ทุกอุปสรรค คือ การเปลี่ยนแปลง ชีวิตคู่ก็เช่นกัน

การที่จะมาเป็นคู่ครองกัน ต้องมีปัญญาเสมอกัน

ถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ

เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกัน แต่ถ้าศีลไม่เสมอกัน

ก็จะไม่ช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน

ไม่มีความเชื่อในแบบเดียวกัน

ครองคู่กันอย่างไม่มีความสุข ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง

Facebook Comments