‘นิด้า’ เผย ‘เพื่อไทย-อนาคตใหม่’ จับขั้วตั้งรัฐบาล

  • Admin Saxman
  • March 25, 2019
  • Comments Off on ‘นิด้า’ เผย ‘เพื่อไทย-อนาคตใหม่’ จับขั้วตั้งรัฐบาล

เรียกได้ว่าทิศทางของการเมืองไทยนั้นเริ่มเห็นความน่าจะเป็นกันบ้างแล้ว ล่าสุดศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

1. ท่านอยากให้พรรคการเมืองพรรคไหนบ้างร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล

อันดับ พรรคการเมืองที่ประชาชนอยากให้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ร้อยละ
1 พรรคเพื่อไทย & พรรคอนาคตใหม่ 25.78
2 พรรคประชาธิปัตย์ & พรรคพลังประชารัฐ 15.40
3 พรรคเพื่อไทย & พรรคประชาธิปัตย์ 7.26
4 พรรคเพื่อไทย 5.11
5 พรรคเพื่อไทย & พรรคพลังประชารัฐ 5.03
6 พรรคเพื่อไทย & พรรคอนาคตใหม่ & พรรคเสรีรวมไทย 5.03
7 พรรคพลังประชารัฐ 3.35
8 พรรคเพื่อไทย & พรรคภูมิใจไทย 3.27
9 พรรคประชาธิปัตย์ 2.87
10 พรรคเพื่อไทย & พรรคพลังประชารัฐ & พรรคประชาธิปัตย์ 2.63
11 พรรคเพื่อไทย & พรรคเสรีรวมไทย 2.39
12 พรรคประชาธิปัตย์ & พรรคอนาคตใหม่ 2.15
13 พรรคอนาคตใหม่ 2.00
14 พรรคอนาคตใหม่ & พรรคเสรีรวมไทย 1.84
15 พรรคพลังประชารัฐ & พรรคอนาคตใหม่ 1.60
16 พรรคเพื่อไทย&พรรคอนาคตใหม่ & พรรคประชาธิปัตย์ 1.52
อื่น ๆ 12.77
รวม 100.00

Facebook Comments