น้อยคนจะรู้ “10 นามสกุลเก่าแก่” ที่ลูกหลานสืบทอดเชื้อสาย บุคคลสำคัญในสมัยก่อน

  • Komsan
  • September 4, 2018
  • Comments Off on น้อยคนจะรู้ “10 นามสกุลเก่าแก่” ที่ลูกหลานสืบทอดเชื้อสาย บุคคลสำคัญในสมัยก่อน

เชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยศึกษาประวัติของประเทศไทยและอาจจะรู้ว่า “นามสกุล” ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีนามสกุลอะไรกันบ้าง วันนี้เราได้นำความรู้ของ “10 นามสกุล” ที่เก่าแก่ที่สุดมาฝาก มีอะไรบ้างและประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไร

 

1. บุนนาค

นับว่าเป็นตระกูลที่เก่าแก่ บรรพชนของสกุลบุนนาคนั้น ได้รับการสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซีย (อิหร่าน) ที่เข้ามารับราชการในกรุงพระนครศรีอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังได้เป็นราชินิกุลอีกด้วย พ่อค้าคนนั้นมีนามว่า เฉกอะหฺมัด

2. ณ บางช้าง

สกุล ณ บางช้างยังเป็นราชสกุลหนึ่งที่สืบเชื้อสายจากราชวงศ์สุโขทัยแห่งอาณาจักรอยุธยา และยังเป็นสกุลพระญาติวงศ์ในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

3. วัชโรทัย

สืบสกุลมาจากพระยาอุทัยธรรม เจ้ากรมภูษามาลาในรัชกาลที่หนึ่งนั้น ท่านเคยรับราชกาลเป็นภูษามาลาในสมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้ว เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นปราบดาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ จึงเข้ามาถวายตัวเพื่อทำตำแหน่งสืบตระกูลภูษามาลาอย่างต่อเนื่องจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

4. สุจริตกุล

ต้นตระกูลสุจริตกุล คือหลวงอาสาสำแดง (แตง) สืบเชื้อสายมาจากขุนนางในราชสำนักกรุงเก่า กับท้าวสุจริตธำรง (นาค) เป็นนายวิเสทกลางหวานในพระบรมมหาราชวัง ตำแหน่งเดิมท้าวทองพยศ ตราตระกูลจึงเป็นรูปพญานาคพันแตง

5. ณ ป้อมเพชร

เป็นตระกูลเก่าแก่ที่สืบทอดมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  สืบเชื้อสายมาจาก “พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา” (ขำ ณ ป้อมเพชร์) ต้นตระกูล อธิบดีกรมราชทันฑ์คนแรกของประเทศไทย

6. ณ นคร

สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าขัตติยราชนิคม สมมติมไหสวรรย์ พระเจ้านครศรีธรรมราช แห่งราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนายสิทธิ์นายเวรมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพร ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นปลัดเมืองนครศรีธรรมราช

7. โรจนกุล

ตระกูลนี้สืบเชื้อสายมาจากบิดาซึ่งเป็นพราหมณ์ชื่อ พราหมณ์ศิริวัฒนะ ราชปุโรหิตในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 แห่งราชวงศ์ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นตระกูลของของเจ้าพระยาพิษณุโลก

8. อมาตยกุล

ตระกูลนี้สืบเชื้อสายมาจากขุนนางเก่าแก่ของกรุงศรีอยุธยา และเป็นขุนนางสืบต่อกันมาเรื่อยโดยไม่เว้นช่อง ตั้งแต่แผ่นดินพอเจ้าประสาททอง จนถึงกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ ๖ รัชกาลถึง ๑๕ แผ่นดิน เป็นถึงชั้นพระยามีมากหลายท่านที่เป็นขุนหลวงพระแตกสาขาออกไปอีกนับร้อย

9. บุรณศิริ 

สืบเชื้อสายจากพราหมณ์เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย โดยมีเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี) ต้นตระกูล “บุรณศิริ” เข้ารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงรัชกาลที่ 4 ต้นตระกูล “บุรณศิริ” ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “เจ้าพระยาธรรมกรณาธิบดี” เสนาบดีกระทรวงวัง ต่อมาเมื่อชราได้รับพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯเปลี่ยนราชทินนามเป็น “เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี”

10. ราชตระกูลสายสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เสนาบดีพระคลังในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นออกพระวิสุทธสุนทร และได้เดินทางไปถวายพระราชสาส์นของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยังราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อ พ.ศ. 2228 มีดังนี้ นรินทรางกูร เทพหัสดิน มนตรีกุล อิศรางกูร เจษฎางกูร นรินทรกุล

Facebook Comments